הזמן חופשה עכשיו
הגעה:
יציאה:
מבוגרים:
ילדים:
מדיניות פרטיות

 
אלה סאן ריזורט בע"מ ("אלה סאן ריזורט" או "החברה" או "אנו"), מקבוצת "קל-אוטו", מתייחסת בכבוד לפרטיותך כמשתמש באתר האינטרנט http://www.ella-sun-resort.co.il שהיא מנהלת ומפעילה ("האתר") ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כמקור המידע, יכול להסירו או לשנותו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

כללי

בעת השימוש באתר אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, מס' תעודת זהות, מגדר, כתובת מגוריך, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, מידע על אמצעי תשלום, ועוד.

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע לא תוכל להשתמש באתר ו/או להזמנת שירותים ו/או להשתמש בשירותי החברה.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של חברת קל אוטו פרויקטים (2001) בע"מ (חברת האם של אלה סאן ריזורט) ("קל אוטו פרויקטים"), המתנהל על פי דין ("המאגר"), ובאחריותה. השימוש באתר ו/או בשירותי אלה סאן ריזורט, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.

השימוש במידע

המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות:

(א)   כדי לאפשר מתן השירותים הניתנים על ידי החברה ("השירותים") בצורה מיטבית;
(ב)   ליצירת קשר כאשר אלה החברה סבורה שקיים צורך בכך;
(ג)    לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
(ד)   על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליהם לעשות כן.
(ה) לאפשר להשתמש באתרים ו/או בשירותים השונים המוצעים על ידי החברה "ו/או שותפיה העסקיים"

מסירת מידע לצד שלישי 

החברה ו/או קל אוטו פרויקטים לא ימסרו או יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך בגין שימוש באתר ו/או במסגרת הזמנת שירותים, בלא הסכמתך, אלא לתאגידים מקבוצת "קל אוטו", לצרכי תפעול השירותים הניתנים לך ו/או ניהול המידע ברמת הקבוצה, וכן במקרים המפורטים להלן:

(א)   אם יידרשו לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

(ב)   אם יקבלו התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדם בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או קל אוטו פרויקטים;

(ג)    אם החברה ו/או קל אוטו פרויקטים יארגנו את פעילותיהן פעילותה במסגרת גוף אחר- לרבות מיזוג עם גוף אחר- הן תהיינה זכאיות להעביר לגוף האחר את המידע האישי, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה;

(ד)   אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

(ה)   אם וככל שהדבר יידרש לצורך קיום התחייבויותיה של החברה על כל דין חל , כגון העברת פרטים לעובדים או לקבלני משנה. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי אלה החברה ו/או קל אוטו פרויקטים ו/או מטעמם של אלו בקשר למסירת המידע האישי כאמור.

 Cookies 
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

משלוח דואר פרסומי

במידה ותאשר את סעיף משלוח חומר פרסומי בעת הרישום לאתר או השימוש בו, Ella Sun Resort תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה המשתמש בעת הרישום באתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

במידה ואישרת סעיף משלוח חומר פרסומי ואינך מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת לחץ כאן

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל קל אוטו פרויקטים בפרטים הבאים: reception@calauto.co.il  או באמצעות פקס מס 03-7912029 'או בדואר רגיל אל: קבוצת קל אוטו, רחוב הצפירה 18, תל אביב מיקוד 67779.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

בואו לבנות את החופשה שלכם